Autorola.se's auktionsregler

1

Förhållandet mellan Autorola.se och användarna

1.1Om Autorola.se
1.1.1 Autorola.se är värd för auktionerna och är inte på något sätt part i de bilaffär som ingås via auktionerna. Det är köpare och säljare som är parter i ingången bilaffär. I de fall att Autorola är säljare i en bilaffär så åligger det köparen att själv noga undersöka bilen vid upphämtning för att bekräfta att den motsvarar beskrivningen. Autorola friskriver sig från allt ansvar för bilens skick och prestanda. Inga reklamationer accepteras efter det att bilen är avhämtad.
1.1.2När ett avtal ingåtts via bilauktionen Autorola.se eller Autorola.se's kundcenter eller i övrigt förmedlats av Autorola.se, är avtalet bindande mellan köpare och säljare. Köparen är skyldig att betala det avtalade beloppet och säljaren är skyldig att leverera den avtalade bilen i beskrivet skick.
1.1.3När ett avtal har ingåtts via bilauktionen Autorola.se eller Autorola.se's kundcenter, skall köpare och säljare till Autorola.se betala den vid tidpunkten för avtalet gällande avgiften enligt Autorola.se's prislista. Detta gäller även om affären inte genomförs av parterna, och oaktat orsaken därtill, se vidare punkt 1.9.
1.2Användarkategorier och rättigheter
1.2.1Alla verksamheter kan registreras som "användare" av bilauktionen Autorola.se. Olika rättigheter och skyldigheter är förbundna med de olika användartyperna.
1.2.2Autorola.se förbehåller sig rätten att avvisa användare utan angivande av grunden härför samt äger rätt att ställa särskilda villkor för godkännande av en användare.
1.2.3Autorola.se avgör den enskilda användarens kategori och har rätt att utan föregående varning flytta en användare till en annan användarkategori.
1.2.4Autorola.se har rätt att när som helst och med omedelbar verkan stänga av en användare. Om en användare stängs av berör detta inte redan ingångna affärer på Autorola.se och användaren är bunden av redan anmälda bilar och lagda bud. Detta gäller så länge Autorola.se inte beslutar annat.
1.2.5Alla användare väljer ett användarnamn och ett lösenord. Dessa är strängt personliga och får inte överlämnas till tredje man. Om användaren misstänker att andra fått tillgång till lösenordet, skall detta snarast meddelas Autorola.se, som då kan spärra vidare åtkomst för att förhindra att systemet missbrukas i användarens namn. Användaren kommer därefter att erhålla ett nytt lösenord. Användaren hålls alltid ansvarig vid eventuellt missbruk av användarnamn och lösenord.
1.3Anmälan av bilar
1.3.1Alla registrerade användare äger rätt att anmäla bilar som registrerats första gången inom de senaste 14 kalenderåren. Bilar som inte är registrerade skall ha tillverkats inom samma tidsperiod.
1.4Beskrivning av bilen
1.4.1Vid anmälan av fordon åligger det Säljaren att ge en korrekt och tillfredsställande beskrivning av fordonet. Ingen av de obligatoriska uppgifterna får utelämnas från beskrivningen. Alla fel, brister, defekter och modifikationer på bilen skall anges i beskrivningen.
1.4.2När en bil har anmälts är beskrivningen av bilen bindande för säljaren, som är skyldig att kunna leverera en bil som stämmer in på beskrivningen. Det går inte att ändra i beskrivningen efter anmälan. Om säljaren upptäcker att beskrivningen av bilen inte är korrekt, skall säljaren snarast kontakta Autorola.se.
1.4.3Autorola.se har rätt att kräva ytterligare information och dokumentation om en bil och dess beskrivning.
1.4.4Säljaren ansvarar för att de i beskrivningen lämnade uppgifterna är korrekta och tillräckliga. Autorola.se har inget ansvar för beskrivningen av bilen.
1.4.5Säljaren skall ha undersökt följande, som ovillkorligen alltid skall ingå i beskrivningen:
- Om fordonet är belastad med annan tillkommande rätt, såsom äganderätts-/återtagandeförbehåll, leasing, pant, kvarhållningsrätt, utmätning, förköpsrätt eller liknande belastningar.
- Om det finns omständigheter som i övrigt begränsar eller förhindrar försäljning eller brukande av fordonet.
1.4.6Det är inte tillåtet att anmäla bilar å andras vägnar. Privata säljare skall alltid vara den registrerade ägaren av bilen, såvida det inte finns en skriftlig fullmakt från ägaren. För anställdas tjänstefordon gäller att anställda, efter skriftlig fullmakt och tillstånd från arbetsgivaren, äger rätt att anmäla tjänstebilar.
1.5Reservationspris
1.5.1Säljaren sätter själv sitt reservationspris. Om Autorola.se anvisar köpare, som är beredd att betala reservationspriset eller högre pris för anmält fordon, är säljaren skyldig att sälja bilen. Detta gäller också om säljaren accepterar ett lägre bud efter överenskommelse med Autorola.se.
1.5.2Autorola.se förbehåller sig rätten att utan föregående varning avvisa försäljning av bil eller i efterhand ta bort bilen från auktionen om Autorola.se anser att angivet reservationspris är för högt. Vid ett för högt reservationspris rekommenderar Autorola.se ett nytt reservationspris.
1.6Auktionens förlopp
1.6.1Auktionens början och slut samt förlopp styrs ovillkorligen av Autorola.se.
1.6.2Autorola.se förbehåller sig rätten att utan förvarning ställa in och ändra planerade auktioner.
1.6.3Autorola.se har alltid rätt att annullera en auktion utan angivande av grunden härför och utan att det av denna anledning kan ställas krav på skadestånd mot Autorola.se. Annullering kan ske både före och under auktion. Genomförda auktioner kan inte annulleras.
1.7Utvidgad auktion
1.7.1Autorola.se visar bilar som inte säljs på den ordinarie auktionen under "Utvidgad auktion".
1.7.2Utvidgad auktion fungerar som en katalog över bilar som ännu inte har sålts via Autorola.se..
1.7.3Alla användare kan bjuda via den utvidgade auktionen. Om en användare bjuder via Utvidgad auktion gäller auktionsreglerna för köpare på auktionen. Köparens bud är bindande.
1.7.4Bilar visas på Utvidgad auktion så länge Autorola.se anser att det är lämpligt.
1.7.5På den utvidgade auktionen skall säljaren, till skillnad från på den ordinarie auktionen, godkänna ett bud innan ett avtal är bindande.
1.7.6Om Autorola.se upprättar ett avtal mellan köpare och säljare via den utvidgade auktionen eller på annat sätt, gäller auktionsreglerna.
1.8Budgivningsregler
1.8.1Lagda bud är bindande för budgivaren. Köparen väljer det belopp som denne maximalt är beredd att bjuda på auktionen. Om budet är mindre än eller lika med säljarens reservationspris blir budet omedelbart registrerat som högsta bud. Ligger budet över reservationspriset blir reservationspriset omedelbart registrerat som högsta bud.
1.8.2När det finns två eller flera bud på eller över reservationspriset, fortsätter budgivarna att bjuda, tills dess en av budgivarna har bjudit över de andra enligt det fastställda budintervall som redovisas på sidan Priser och avgifter.
Om två budgivare lägger samma bud, är första budet som lades högsta bud.
1.8.3Om det redan finns ett bud som är högre än det angivna budet blir det angivna budet omedelbart överbjudet.
1.8.4Bud kan inte sänkas eller annulleras när de väl har lagts.
1.8.5Alla lagda bud registreras och får sparas av Autorola.se så länge Autorola.se så önskar.
1.8.6I tveksamma fall beträffande bud avgörs dessa slutgiltigt och bindande av Autorola.se.
1.8.7När ett bud, som är lika med eller högre än säljarens reservationspris, har lagts på bilen har ett bindande avtal ingåtts mellan säljaren och högstbjudande köpare, och båda parter är skyldiga att genomföra affären. Säljaren är därmed skyldig att leverera bilen i beskrivet skick till högstbjudande, och högstbjudande är skyldig att ta emot och betala för bilen. Detsamma gäller om det ingås ett avtal via Autorola.se's kundcenter eller i övrigt via Autorola.se. För mer information om förhållandet mellan säljare och köpare, se avsnitt 2.
1.9Avgiftsregler
1.9.1Både köpare och säljare skall alltid betala en avgift till Autorola.se när en bil har nått upp till reservationspriset på auktionen, eller om det på annat sätt har ingåtts ett avtal via Autorola.se, till exempel via Utvidgad auktion eller Autorola.se's kundcenter. Skyldighet att betala avgift gäller även om affären inte genomförs av parterna och oberoende av orsaken till att den inte genomförs. Betalningsskyldighet för avgiften inträder även om en affär inte genomförs och detta oaktat om parterna gemensamt beslutar att inte genomföra affären, vid hävning p g a parts avtalsbrott eller om affären av annan orsak inte kommer till stånd. För mer information om förhållandet mellan köpare och säljare, se avsnitt 2.
1.9.2Gällande avgifter och betalningsvillkoren framgår av Autorola.se's sida med Priser och avgifter. Auktionsavgiften är oberoende av budsumman och betalas direkt till Autorola.se.
1.9.3Där ej genomförd affär beror på köparens eller säljarens drösjmål eller annat avtalsbrott, har Autorola.se rätt att utkräva dubbel avgift av den försumliga parten.
Köparen och Säljaren äger inte rätt att kvitta dem tillkommande krav mot Autorola.se's mot krav på betalning av auktionsavgiften.
1.9.4Auktionsavgiften förfaller till kontant betalning senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen enligt svensk räntelag (den av Riksbanken fastställda referensräntan med tillägg om 8 %).
1.10Autorola.se's immaterialrätt
1.10.1Alla rättigheter beträffande auktionssystemet, inklusive alla villkor, omständigheter, beskrivningar, data, förfaranden och expertis, oavsett i vilken form den är dokumenterad är Autorola.se's egendom. Upphovsrätten beträffande allt material på Autorola.se's hemsida, alla av Autorola.se nyttjade varumärken och andra näringskänneteckne samt all annan immaterialrätt för och beträffande auktionssystemet och Autorola.se tillhör enbart Autorola.se.
1.10.2Varje form av kopiering, återgivning eller annan form av reproduktion är förbjuden.
1.10.3Användare får endast använda auktionssystemet för korrekt och behörigt deltagande i bilauktionen Autorola.se. Varje överträdelse kommer att beivras med åtföljande skadeståndsskyldighet för den som gör intrång i den Autorola.se tillkommande immaterialrätten.
1.11Ansvarsfriskrivning
1.11.1Autorola.se är värd för auktionerna och är inte på något sätt part i de bilaffär som ingås via auktionerna. Det är köpare och säljare som är parter i ingången bilaffär.
Autorola.se ansvarar inte under några som helst omständigheter för bilaffärerna, och inte heller för köpares och säljares handlingar. Detta gäller samtliga moment i säljarens och köparens skyldigheter mot varandra såsom , säljarens upplysningar om bilen, köparens betalningsförmåga och -vilja, upplysningar om annan tillkommande rätt i bilen som panträtt eller återtaganderätt/äganderättsförbehåll.
1.11.2Autorola.se ansvarar inte för driftsstörningar och fel som uppstått som en direkt eller indirekt följd av kommunikationsfel, skrivfel, avbrott/störningar på Internet, auktionssystemets servrar, hård- eller mjukvara.
1.11.3Autorola.se ansvarar under inga omständigheter för följdskador och indirekta förluster, inklusive förlorad avans, intäkter, affärsmöjligheter och förlorad data, information osv. Vidare har Autorola.se under inga omständigheter ansvar i händelse av force majeure, inkluderat omständigheter som Autorola.se inte har något inflytande över.
1.11.4Om Autorola.se bedöms vara skadeståndsskyldigt, kan skadeståndskrav under inga omständigheter och oavsett förlustens storlek överstiga SEK 10 000.
1.12Behandling av personuppgifter
1.12.1All information om användarna lämnade av användarna till Autorola.se behandlas konfidentiellt och lämnas inte vidare till tredje man utöver i den omfattning som krävs för att genomföra en affär. Autorola.se förbehåller sig dock rätten att lämna vidare denna information i den omfattning som krävs enligt lag, till myndigheter eller domstolar.
Autorola.se använder således endast denna information för interna syften i Autorola.se eller bolag inom samma koncern. Autorola.se förbehåller sig också rätten att använda denna information i anonym form, till exempel i marknadsföringssyfte, för användarenkäter, för anvisningar etc.
1.13Lagstiftning och domsrätt
1.13.1I förhållandet mellan Autorola.se och användarna gäller svensk lag.
1.13.2Tvister mellan Autorola.se och användarna skall avgöras vid Stockholms tingsrätt. Dock äger Autorola.se's rätt att, i enlighet med rättegångsbalkens regler, väcka talan vid annan domstol.
1.14Förbehåll för tryck- och skrivfel
1.14.1Autorola.se påtar sig inget ansvar för tryck- och skrivfel.

2

Förhållandet mellan köpare och säljare

2.1Inledning - Autorola.se är aldrig part i en affär
2.1.1I detta avsnitt fastställs de villkor som gäller mellan köpare och säljare på bilauktionen Autorola.se. För mer information om det rättsliga förhållandet mellan Autorola.se och användarna, se avsnitt 1. Förhållandet mellan Autorola.se och användarna.
2.1.2Autorola.se är aldrig part i ett avtal om köp och försäljning av en bil. Autorola.se's roll är uteslutande att ställa auktionssystemet till förfogande för köpare och säljare. Avtalsförhållandet beträffande bilaffären är därför uteslutande en angelägenhet mellan köpare och säljare. Meningsskiljaktigheter mellan köpare och säljare skall lösas inbördes mellan dessa. Autorola.se's rätt till avgift påverkas inte av parternas oförmåga att genomföra en affär. Detta gäller oaktat orsaken till att affären inte genomfördes. Autorola.se kan aldrig, i förhållande till andra parten, hållas ansvarig för parts avtalsbrott eller ovilja att genomföra slutna avtal. I de fall att Autorola är säljare i en bilaffär så åligger det köparen att själv noga undersöka bilen vid upphämtning för att bekräfta att den motsvarar beskrivningen. Autorola friskriver sig från allt ansvar för bilens skick och prestanda. Inga reklamationer accepteras efter det att bilen är avhämtad.
2.1.3Villkoren mellan köpare och säljare i auktionsreglerna gäller endast såvida parterna inte överenskommer annat. Det står exempelvis parterna fritt att välja alternativ leveranstid, leveransplats, tidpunkt för betalning eller betalningssätt. Om ett alternativt avtal inte ingås, skall köpare och säljare följa Autorola.se's auktionsregler.
2.2När ett avtal har ingåtts
2.2.1När en bil har sålts har köpare och säljare ömsesidig skyldighet att medverka till att affären genomförs och att uppfylla sina skyldigheter i detta avseende.
2.2.2När en bilaffär har skett via Autorola.se, är köpare och säljare skyldiga att direkt skriva ut kontraktet från Autorola.se. Kontraktet kan även skickas via e-post eller fax.
2.3Leverans och köparens undersökningsrätt
2.3.1Leverans av bil sker genom att köparen hämtar den såvida inget annat avtalats. Hämtning skall ske på en av säljaren angiven adress inom det postnummerområde som framgår av beskrivningen av bilen. Om säljaren inte anger en annan adress inom det angivna postnummerområdet, hämtas bilen på säljarens adress.
2.3.2Leverans skall ske senast en vecka efter att affären ingåtts. Säljaren är skyldig att låta köparen hämta bilen inom den angivna veckan mellan kl. 9 och 17. Om parterna inte kan enas om en tidpunkt för hämtningen, bestäms denna av köparen inom den angivna tidsperioden, dock äger köparen alltid rätt att få besked om tidpunkt för avhämtning av fordonet minst 24 timmar i förväg.
2.3.3 Det åligger köparen att själv noga undersöka bilen vid upphämtning för att bekräfta att den motsvarar beskrivningen. Autorola friskriver sig från allt ansvar för bilens skick och prestanda. Inga reklamationer accepteras efter det att bilen är avhämtad. Köparen bär risken för eventuella skador som uppstår under provkörningen, såvida inte dessa beror på köparens oaktsamhet eller överträdelse av trafikreglerna.
2.3.4Om köparen konstaterar att det finns avvikelser mellan bilen och säljarens beskrivning av bilen, har köparen rätt till en rimlig prissänkning, alternativt att helt avstå affären. Detta påverkar dock inte Autorola.se's krav på avgift.
2.3.5Före betalning har köparen rätt att försäkra sig om att bilens chassinummer och eventuellt registreringsnummer stämmer överens med uppgifterna på registreringsbeviset.
2.3.6Köparen skall tillsammans med säljaren se till att rätt uppgifter ifylles i registreringsbeviset innan säljaren skickar in det till bilregistret för registrering av ägarbytet.
2.3.7Säljaren har i samband med anmälan av bilen möjlighet att erbjuda sig att leverera bilen till köparen på annan plats. Denna plats kan vara köparens adress i Sverige/annat land. Om säljaren använder sig av denna möjlighet gäller detta i stället för "hämtning" i bestämmelserna och alltså ersätts "postnummer" av det område säljaren har angivit. Oaktat om säljaren väljer denna möjlighet, kan köparen alltid kräva att hämta bilen på säljarens adress om köparen föredrar detta.
2.4Betalning av bilen
2.4.1Köpesumman betalas av köparen vid leverans av bilen mot säljarens samtida överlämnande bilen och alla därtill tillhörande dokumentation såsom servicebok, instruktionsbok samt alla till bilen tillhörande tillbehör.
2.4.2Köparen är skyldig att erlägga köpeskillingen kontant, med postväxel eller med av bank attesterad eller utställd check. För det fall fordonet är belastad med restskuld för leasing, avbetalningsköp eller liknande skall dock Köparen erlägga betalning till leasingföretaget/avbetalningssäljaren/panthavaren till den del som avser restskulden.
2.4.3Parterna är skyldiga att kvittera mottagandet av fordonet och mottagandet av köpesumman.
2.4.4Före betalning uppmanas köparen att via bilregistret kontrollera att bilen inte är belånad och att ägarförhållandena på bilen överenstämmer med av säljaren angivna uppgifter.
2.5Riskens övergång
2.5.1Om parterna inte avtalar annat övergår risken för bilen från säljare till köpare i samband med säljarens överlämnande av bilen till köparen eller köparens representant.
2.6Säljarens grundläggande ansvar
2.6.1Säljaren är skyldig att leverera bilen i beskrivet skick enligt Autorola.se's beskrivningsrutin när ett avtal har ingåtts.
2.6.2Säljaren ansvarar för att alla uppgifter om bilen är korrekta och tillräckliga, samt att bilen inte har några brister. Huruvida det föreligger brister på bilen avgörs enligt svensk lag.
2.6.3Säljaren ansvarar för att säljaren är den rättmätiga ägaren av bilen, att andra inte har några former av rättigheter över bilen, inkluderat panträtt, återtagande-/äganderättsförbehåll, leasing, utmätning, köp, förköpsrätt eller andra rättigheter som begränsar eller hindrar försäljning av bilen i fritt och ofördärvat skick.
2.6.4Vid leverans skall det finnas gällande trafikförsäkring för bilen.
2.7Köparens grundläggande ansvar
2.7.1När köparen, till följd av bud på Autorola.se har blivit högstbjudande enligt budgivningsreglerna, eller på annat sätt accepterat att köpa bilen, har ett bindande avtal ingåtts mellan köpare och säljare. Köparen är skyldig att genomföra affären. Köparen skall mottaga bilen och betala köpeskillingen till säljaren. Det åligger köparen att själv noga undersöka bilen vid upphämtning för att bekräfta att den motsvarar beskrivningen. Autorola friskriver sig från allt ansvar för bilens skick och prestanda.Detta är köparens huvudansvar gentemot säljaren. För mer information om övriga bestämmelser om köparens ansvar och skyldigheter, se auktionsreglerna.
2.8Tvister mellan köpare och säljare
2.8.1Förhållandet mellan säljaren och köparen är underkastat svensk lag.
2.8.2Om det vid tvist mellan parterna uppkommer kostnader för transport av fordonet fastställs transportkostnaderna till ett fast belopp enligt sidan Priser och avgifter. Om det har företagits flera transporter av bilen efter överenskommelse med annan part, betalas ersättning för varje gång.
2.8.3Vid tvist mellan köpare och säljare som inte omedelbart kan lösas i godo, uppmanas parterna att söka juridisk hjälp.
2.8.4Vid tvist mellan köpare och säljare skall en kopia av kontraktet utan dröjsmål skickas till Autorola.se tillsammans med en beskrivning av tvisten. Detta görs av statistik- och registreringsskäl och medför inte att Autorola.se på något sätt blir part i försumligheten och en eventuell tvist mellan köpare och säljare. Autorola.se's rätt till avgift påverkas inte heller. Tvister mellan köpare och säljare avgörs oförändrat direkt mellan köpare och säljare utan Autorola.se's inblandning.
2.9Förbehåll för tryck- och skrivfel
2.9.1Autorola.se tar förbehåll för och påtar sig inget ansvar för tryck- och skrivfel.

3

Privacy Notice

3.1Introduktion
3.1.1Detaljerat sekretessmeddelande för personlig information samlad av Autorola.
När du använder Autorolas tjänster använder vi din personliga information. Detta sekretessmeddelande är avsett att informera dig, den “registrerade”, hur vi använder din personliga information.

Skydd av din personliga information är viktig och vi uppmanar dig att läsa detta sekretessmeddelande.

Om du har problem med att läsa det här sekretessmeddelandet eller behöver hjälp med att förstå det, vänligen kontakta oss telefon: +46 8 75 13 800 så hjälper dig så mycket vi kan.

Vi använder också cookies. Please click on the Cookie Icon in the bottom left corner of the screen for details on how we use cookies.
3.2Kontakt
3.2.1Företaget som samlar in din data, känd som datakontrollanten, är:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Tel: +45 70 20 16 61
E-mail: kundecenter@autocom.dk

Din primära kontakt och företaget som behandlar dina data, känd som dataprocessorn, är:

Autorola.se
Gamla Stallet Stora Wäsby Slott
194 37 Upplands Väsby
Tel: +46 8 751 38 00
Email: kundcenter@autorola.se

3.2.2Om du har ett klagomål angående hur vi behandlar din information, som vi inte kan hjälpa dig med, bör du kontakta dataskyddsmyndigheten:

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel: +46 8 657 6186
Email: datainspektionen@datainspektionen.se
Website: https://www.datainspektionen.se/

3.2.3Din personliga information är skyddad enligt lag genom Allmänna databeskydd (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (Allmänna dataskyddsbestämmelserna))
3.3Personer som registrerar sig för Autorola-tjänster
3.3.1När du registrerar dig som användare av Autorola-tjänsterna ingår du ett avtal som Autorola kräver att dina kontaktuppgifter ska hedras. Din information kommer att användas för utförandet av Autorola-tjänster, för att verifiera din identitet och för att ge dig tillgång till relevanta IT-system.

Om det inte finns en rättslig skyldighet avser vi att ta bort eller anonymisera de uppgifter som samlats in från dig när du surfar på våra webbplatser 1 år efter din senaste inloggning eller 5 år efter att du senast köpt eller sålde något fordon eller varor. Vänligen tillåta en tidsrymd eftersom vi inte kontrollerar att information ska raderas varje dag.
3.3.2Det finns vissa fall där vi delar din personliga information, samlad när du registrerar dig hos Autorolas tjänster, med tredje part för att kunna utföra den överenskomna tjänsten. Dessa fall inkluderar, men är inte begränsade till, när du säljer eller köper fordon eller varor, när du inte betalar legitima fakturor från Autorola när vi fakturerar när vi återbetalar betalning när myndigheterna frågar om brottsutredningar och mer.

Mottagarkategorierna är:

 • Finansiella revisorer
 • Köparen av fordon eller varor du säljer
 • Säljare av fordon eller varor du köper
 • Vår bank
 • Vårt inkassobolag
 • Vårt återvinningsföretag
 • Digitalt kontraktsföretag
 • Myndigheterna
 • Våra partners värd våra webbplatser och Internet-tjänster
 • Våra data backup partners
 • SMS-tjänsteleverantörer
 • Parkeringsplatser där du hämtar eller levererar fordon eller gods
 • Transportföretag som transporterar fordon till eller från dig
3.3.3Vi överför fordonsregistreringsbeviset till länder utanför EU-unionen i de fall du säljer fordon eller varor utanför EU-unionen. Köparen kräver fordonsregistreringsbevis för att överföra fordonet till en ny ägare och därför överför vi intyget till den nya ägaren för att den nya ägaren ska kunna fastställa den rättsliga fordran över fordonet.
3.4Folk surfar på våra webbplatser
3.4.1Vi samlar in information om vilka sidor du besöker, vilka fordon du tittar på, vilka fordon du lägger till i din favoritlista, vilken kampanj har tagit dig till våra webbplatser etc. Detta används för att rekommendera relevanta fordon till marknadsföring och för att optimera användarupplevelse och flöde med målet att förbättra försäljningen. Vi använder också den information som samlas in för att föreslå potentiella köpare till vårt säljteam.
3.4.2Om det inte finns en rättslig skyldighet avser vi att ta bort eller anonymisera de uppgifter som samlats in från dig när du surfar på våra webbplatser 1 år efter din senaste inloggning eller 5 år efter att du senast köpt eller sålde något fordon eller varor. Vänligen tillåta en tidsrymd eftersom vi inte kontrollerar att information ska raderas varje dag.

Vi har ett rättsligt intresse för att optimera vår försäljning, som vi anser är en rättslig anledning att samla in och bearbeta din information baserat på att du surfar på våra webbplatser.
3.4.3Vi använder tjänster från tredje part för att skapa anonym statistik för användningen av våra webbplatser. Vi använder också cookies. Se vår Cookie- och Sekretesspolicy för detaljer om hur vi använder cookies.
3.5Personer som använder Autorola Service Desk eller på annat sätt ber om stöd
3.5.1Autorola erbjuder support och hjälp för att säkerställa att du har en bra erfarenhet när du använder våra IT-system och -tjänster och för att säkerställa att du kan lösa problem I rimlig tid.

Vi hjälper dig alltid när du har problem med våra tjänster. Vi har ett legitimt intresse att hjälpa våra kunder att använda våra tjänster.

Vi använder tredje parts system för att spåra våra supportförfrågningar och den personliga informationen du tillhandahåller för supportändamål kan lagras hos en extern partner.

I de fall du begär stöd för ett delsystem kan vi behöva dela den personliga informationen du tillhandahåller för supportändamål för att få det nödvändiga stödet från våra partners.

Vi kommer att radera eller anonymisera den personliga informationen du tillhandahåller för supportändamål i högst två år efter att din förfrågan har lösts.
3.6Människor som inte följer våra regler och riktlinjer
3.6.1Vi håller ett internt register över användare som är missköter sig kraftigt. Det kan vara att de vägrar att betala erkända köpare eller säljareavgift, upprepade dålig behandling av säljaren när man hämtar en bil, försöker fuska och mycket mer.

Denna information kommer att användas för att bedöma om kan fortsätta att göra affärer med den förekommande parten.

Vi har ett juridiskt intresse för att hålla våra tjänster professionella, vilket innebär att vi försöker se till att våra köpare och säljare är professionella.
3.6.2I de fall då en lag har brutits eller det finns en rättslig fordran, delar vi denna information med relevanta parter som:

 • Myndigheterna
 • Advokater

Denna information kan också vara relevant för finansiell revision eftersom den kan användas som dokumentation för förlust av vinst. I detta fall kommer informationen att delas med:

 • Finansiella revisorer
3.6.3Om det inte finns en rättslig grund eller brottet är så allvarligt att det finns rättslig grund för en längre retentionstid, avser vi att ta bort eller anonymisera denna information 5 år efter att du senast köpt eller sålde fordon eller varor. Vänligen tillåta en tidsrymd eftersom vi inte kontrollerar att information ska raderas varje dag.
3.7Människor köper och säljer fordon
3.7.1För att underlätta en försäljning måste köparen och säljaren utbyta personlig information och Autorola tillhandahåller båda parter informationen som en del av avtalet som ingåtts vid registrering av Autorola-tjänster. Vissa handlar görs med en mellanhand där köparen och säljaren inte delar personuppgifter. När en auktion slutar, försöker Autorola kontakta potentiella köpare och säljaren och försöka förhandla om försäljningen.
3.7.2Vi överför din kontaktinformation till länder utanför EU-unionen i de fall där du köper eller säljer fordon eller varor utanför EU-unionen.

Autorola använder en standardavtalsklausul för att säkerställa ett korrekt skydd av din personliga information i avsaknad av ett adekvat beslut enligt artikel 45.3 i GDPR.
3.7.3Om det inte finns en rättslig skyldighet avser vi att ta bort eller anonymisera de uppgifter som samlats in från dig efter 5 år efter att du senast köpt eller sålde något fordon eller varor. Vänligen tillåta en tidsrymd eftersom vi inte kontrollerar att information ska raderas varje dag.
3.7.4Autorola är lagligt skyldig att anmäla importerade och exporterade varor till INTRASTAT, i vilket fall de tillhandahåller de lagliga personuppgifter som krävs.

Autorola är lagligt skyldigt att avregistrera fordon före export eller dokumentera att det har gjorts. När avregistrering delas dina personuppgifter med relevanta myndigheter.
3.8Personer som får återbetalning
3.8.1Om vi behöver återbetala en betalning behöver vi din bankkontoinformation för att kunna överföra pengar tillbaka till dig. Du kan vägra detta om du föredrar, men det kommer att innebära längre expeditionstid och att vi inte kan göra en direkt överföring.

Vi återbetalar pengar baserat på avtalet mellan dig och oss, i strävan att behandla dig och andra kunder rättvist för att främja framtida handel och samarbete.

Vi delar din kontoinformation med:

 • Vår bank
 • Finansiella revisorer

Din bankkontoinformation kommer att raderas 5 år efter den senaste återbetalningen. Vänligen tillåta en tidsrymd eftersom vi inte kontrollerar att information ska raderas varje dag.
3.9Personer som vägrar betala
3.9.1Enligt avtalet mellan våra kunder och Autorola kommer Autorola att försöka samla förfallna betalningar.

När Autorola och kunden inte kan komma överens om betalningssätt, kommer Autorola att använda en tredje part för att återställa pengarna och i så fall dela relevant personuppgifter med skuldåtervinningsbolaget.

Autorola är inte ett inkassoföretag och syftet med att använda en tredje part är att säkerställa en rättvis behandling av alla parter.
3.9.2Om det inte finns en rättslig skyldighet avser vi att radera eller anonymisera de uppgifter som samlats in från dig 5 år efter det att senast förfallna beloppet rensades eller annullerades. Vänligen tillåta en tidsrymd eftersom vi inte kontrollerar att information ska raderas varje dag.
3.10Dina Rättigheter
3.10.1I enlighet med lagen har du följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som används av Autorola:
3.10.2Rätt att radera ("rätt att bli glömd")
Autorola tar bort eller anonymiserar din personliga information när den begärs. Raderingen av dina personuppgifter kommer att ske så snart som möjligt inom en månad efter mottagandet av din begäran.

Undantag
Autorola är endast skyldig att ta bort dina uppgifter om Autorola inte är skyldig enligt lag för att behålla informationen eller något av följande gäller:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller på annat sätt behandlades;
 • Du återkallar samtycke som ges för insamling och bearbetning, och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • Du motsätter dig bearbetningen för direkt marknadsföring;
 • Din personuppgifter har behandlats olagligt;
 • Din personuppgifter måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet som Autorola är föremål för.
3.10.3Rätt till begränsning av bearbetning
Autorola kommer sluta behandla dina personuppgifter på din begäran.

Undantag
Autorola är bara skyldig att sluta hantera dina data medan något av följande gäller:

 • Noggrannheten i personuppgifterna ifrågasätts av dig under en period som gör det möjligt för Autorola att verifiera riktigheten av personuppgifterna;
 • Bearbetningen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär att användningen begränsas i stället;
 • Autorola behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav;
 • Du har informerat Autorola om överträdelse av dina intressen, rättigheter och friheter i avvaktan på att verifiera om de legitima skälen för Autorola åsidosätter din.
3.10.4Rätt till rättelse
Om du upptäcker att vi har felaktiga personuppgifter informerar vi oss och vi kommer att korrigera informationen.
3.10.5Rättighetshavarens rätt till tillgång
Det är rätt att få en kopia av de personuppgifter som Autorola har på dig. Vi tillhandahåller det digitalt om inte annat begärs. Fler regler gäller för synlighet i dina personuppgifter, men all nödvändig information bör omfattas ovan. Kopian av dina personuppgifter kommer att skickas snarast möjligt inom en månad efter mottagandet av din förfrågan.
3.10.6Rätt att återkalla samtycke
Om vår samling och användning av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket genom att kontakta Autorola.
3.10.7Rätt till dataöverföring
Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i maskinläsbart format. Autorola kan även skicka det direkt till ett annat företag på din förfrågan.

Undantag
Autorola är endast skyldig att lämna dina personuppgifter där:

 • Data ges till Autorola av dig,
 • Datainsamlingen är baserad på ditt samtycke eller ett avtal där du är parti och
 • Bearbetningen utförs med automatiska medel (vilket betyder ingen information på papper).
10.10.8Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot eventuell behandling i samband med direktmarknadsföring och där du tror att dina rättigheter bryts eller om det finns hot mot din frihet.

Undantag
Autorola kan fortsätta att behandla din personliga information där något av följande gäller:

 • Autorola visar tvingande legitima skäl för fortsatt bearbetning.
 • Autorola måste behandla din personliga information för att upprätta, utöva eller försvara en rättslig fordran.
 • Den rättsliga grunden för behandlingen är inte baserad på ett berättigat intresse eller gjort av allmänt intresse.